Mobbning på jobbet & arbetsplatsen

Vi ansvarar fullt ut för egna handlingar. Vi kan påverkas, provoceras, lockas, hotas till att göra något, men till syvende och sist är våra handlingar vårt ansvar. Handlingar är beteenden, något vi gör, inget vi har eller får. Reaktioner, känslor, konflikter, mobbning, elakheter, vänligheter, är också något vi gör. Påverkade av andra är det ändå vi som gör det.

Den som bestämmer dina känslor bestämmer i ditt liv: Ska du göra det – eller ge ifrån dig makten till dem som inte vill dig väl? En bitter medicin i det korta perspektivet men en värdefull insikt för resten av livet.

På liknande sätt som mobbaren alltid ansvarar för sina handlingar, ansvarar också den som råkar ut för ”mobbaren” för sina känslor. Med andra ord behöver mobbning på jobbet eller arbetsplatsen inte nödvändigtvis leda till negativa känslor hos den mobbade.

Genom att målmedvetet arbeta med sina egna reaktioner på mobbningen kan man så att säga göra sig immun. Det kan vara svårt och plågsamt att se sig själv i spegeln på det sättet och inse att man själv har ett ansvar för den situation man är i, men det gör gott att kunna ta makten i eget liv och inte låta sig kränkas av en uslings förkastliga beteende på en arbetsplats med inkompetenta chefer som inte lyckats åthuta den som inte klarar att uppföra sig anständigt.

Man kan arbeta med sina känslor på egen hand eller ta hjälp av en konflikthanterare.

Den arbetsgivare som inte tar tag i oanständiga beteenden ska veta att arbetsgivaren enligt lag är skyldig att hantera konflikter och mobbningssituationer. Att arbetsgivaren har huvudansvar för arbetsmiljön undanröjer inte vars och ens fulla ansvar att uppföra sig anständigt, också på jobbet.

Den som inte klarar att uppföra sig på jobbet har problem som det är ledningens ansvar att uppmärksamma vederbörande på. Ingen behöver göra tölpens problem till sina genom att låta sig kränkas. Inte lätt – men fullt möjligt, med träning.

Vuxenmobbning vanligt på arbetsplatsen

Vuxenmobbning är vanligt på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverkets undersökning från 2013 upplever 0,5% av alla arbetare konkreta besvär på grund av mobbning, och enligt Prevent, ett samarbete mellan olika parter i näringslivet, anmäls 1400 fall av arbetsplatsmobbning varje år.

Som arbetsgivare måste man ta tag i problemet så snabbt som möjligt, inte bara för lagens skull utan också för den utsattes, övrig personals och företagets skull.

Konsekvenser av mobbning på jobbet

Mobbning på jobbet kan leda till psykiskt illamående, fysiska besvär, dålig stämning, sjukskrivningar och mycket annat som är negativt för både arbetsgivaren och de anställda.

Det behöver knappast påpekas att en sådan situation också innebär lägre produktivitet och därmed också hotar företagets hela verksamhet.

Konflikt som kan leda till skadestånd för dig som arbetsgivare

Mobbning på jobbet är en av de handlingar som ingår i samlingsbegreppet kränkande särbehandling. Typiskt för sådana är att de är konflikter som kan leda till att arbetsgivaren måste betala skadestånd om det inte sätts in åtgärder. Rent krasst är det få insatser som är så lönsamma, också strikt finansiellt, som att anlita en professionell konflikthanterare och reda ut problemen innan det går för långt.

Vilka rättigheter har den enskilda?

Den som är utsatt för mobbning undrar ofta vilka rättigheter den har. Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar på ett övergripande plan. Den anställde har alltid rätt att anmäla missförhållanden och förvänta sig att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att komma till rätta med missförhållandena.

Vi förordar att man först ska göra vad man kan genom att prata med de berörda och när det inte lyckas, gå till sin närmaste chef för hjälp. Är det chefen som är problemet kan man gå till chefens chef Man kan också gå till sitt skyddsombud eller facket. Ju förr de som är direkt inblandade i problematiken möts, ju bättre är det – följer man våra kommunikationsregler och dessutom vid behov får professionellt bistånd vid samtalet går det bra. Konflikterna ska lösas – inte utredas.

Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetsgivaren?

Arbetsgivaren har skyldighet att tillsammans med de anställda utforma en arbetsmiljöpolicy som ska innehålla direktiv om mobbning och kränkande särbehandling på jobbet. Det ska också finnas rutiner för hur man går till väga om missförhållanden upptäcks.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta mig nedan!

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande