Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling är ett samlingsnamn för några av de destruktiva beteenden som kan förekomma människor emellan, i det här fallet på arbetsplatsen.

De vanligaste handlingarna som anses ingå är olika slags diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier.

Gällande sexuella trakasserier uppgav 18 procent av arbetande kvinnor att de utsatts för någon form av sådana, enligt Arbetsmiljöverkets rapport från 2013.

Bland unga kvinnor (16 till 29) var siffran 28 procent. 6 procent av alla män har utsatts enligt undersökningen.

Kränkande särbehandling förkommer alltså i stor utsträckning och bör tas på största allvar.

Det är dock inte givet att de utsatta behöver må dåligt och sjukskrivas långa tider. Det är inte alltid som de utpekade förövarna inser de reaktioner deras beteenden väcker. Vi arbetar med metoder som hjälper utsatta att komma ur offerrollen och på sikt kunna välja ett förhållningssätt till det de utsatts för. På så vis kan lidandet lindras och förkortas.

Kränkande behandling är vanligt i arbetslivet

År 2013 angav 28 procent av arbetande unga kvinnor i åldrarna 16 till 29 att de utsatts för sexuella trakasserier, och det är bara en av de tre typer av handlingar som vanligtvis klassificeras som kränkande särbehandling.

Det är alltså vanligt i arbetslivet.

Genom att hjälpa de utsatta att hantera sina reaktioner på ett sätt som är bättre för dem kan man minimera skadeverkningarna för både individen och företaget. Det nu anförda betyder inte att vi accepterar oönskade beteenden!

Särbehandling av chefer och medarbetare

Personer på alla nivåer i företaget kan utsättas för negativa handlingar. Kränkande särbehandling av både chefer och medarbetare förekommer, och i samtliga fall finns det mycket att vinna på att hjälpa de utsatta att hantera sina emotionella reaktioner på trakasserierna. Satt på sin spets: Om man inte tillåter sig själv att bli ett offer så kan man inte heller bli det. Det är en insikt som kan vara oerhört plågsamt att ta till sig – i det korta perspektivet – men gör gott, lindrar, i det långa.

Kränkande särbehandling kan leda till skadestånd för dig som arbetsgivare

Inte bara kan kränkande särbehandling leda till allvarliga förluster i produktivitet och en mängd personalproblem, kränkande särbehandling kan också leda till skadestånd för dig som arbetsgivare. Arbetsgivaren har lagstadgad skyldighet att upprätthålla en god arbetsmiljö. Till exempel genom att ha en arbetsmiljöpolicy och fastslagna rutiner för agerande om brott mott denna upptäcks. Saknar man sådana och en särbehandlad anställd väljer att anmäla företaget för brister i arbetsmiljön kan det leda till skadestånd.

Missnöje över annat kan trigga kränkande särbehandling

En person som kränker andra gör det ofta ur frustration över helt andra saker, kanske något på jobbet eller i privatlivet. Enligt Arbetsmiljöverket kan otydlig arbetsfördelning eller oklara förväntningar kan vara en drivande faktor, likaså hög arbetsbelastning, andra konflikter och förändringar i företagets organisation. Det är alltså möjligt att undvika en del kränkande särbehandling genom att upprätthålla en god arbetsplatskultur. Våra regler för konstruktiv kommunikation är ett väl fungerande verktyg för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Mobbning och kränkande särbehandling kräver ingen mobbare

Det förekommer ibland påståenden och beskyllningar om mobbning och kränkande särbehandling utan att det rent objektivt har förekommit sådana handlingar eller beteendemönster. Därför är det viktigt av etiska och rättssäkerhetsskäl att inga förövare utpekas ohörda.

Omsorgen och etiken kräver att alla inblandade får mötas

Våra erfarenheter av att låta hela den arbetsgrupp som berörs/påverkas av den påstådda mobbningen/negativa särbehandlingen mötas är synnerligen goda. Det gäller både om det förekommit oegentligheter eller inte. Under vår professionella processledning, med stöd av kollegor, chefen (och i förekommande fall chefens chef), fackliga förtroendevalda och skyddsombud – ja, de positiva krafter som kan bidra bör bjudas in – skapas en trygg miljö kan de inblandade ta upp svåra teman och lösa dem.

Vi människor har en naturlig benägenhet att vara vänliga. Vi har märkt att också de som utpekas som duktiga på att dölja sin vänlighet och medmänsklighet kan plocka fram den. Ärligt menade ”Förlåt mig” kan sägas och accepteras. Försoning kan nås. 

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta mig nedan!

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande